Är Du missnöjd med sättet vi har utfört vårt uppdrag på?

För att kunna bemöta och hantera kritik om hur ett ärende har skötts av en tillförordnad advokat inrättades den 11 januari 2016 Konsumenttvistnämnden hos Advokatsamfundet. Denna instans skall pröva tvister mellan konsumenter och advokater eller advokatbyråer gällande tjänster som advokater eller advokatbyråer har tillhandahållit. Konsument är en fysisk person som agerar utanför närings- och yrkesverksamheten. Tillvägagångssättet för att lösa ett ärende där klienten är missnöjd med hur advokaten har tillhandahållit tjänsten skall i första hand försöka lösas skriftligen, advokat och klient sinsemellan. Konsumenttvistnämnden kan avvisa en ansökan om klienten tar kontakt med nämnden utan att först ha kontaktat advokaten eller advokatbyrån.

Är det ett pågående ärende hos advokatens försäkringsgivare måste ärendet först lösas inom ramen för försäkringsavtalet innan klienten kan söka hjälp hos Konsumenttvistnämnden. Nämnden kan förklara ärendet vilande om en ansökan görs innan ärendet är avslutat hos försäkringsgivaren. Om tvisten inte kan lösas i samförstånd kan klienten vända sig till Konsumenttvistnämnden skriftligen. Det måste ske inom ett år efter att ett klagomål skriftligt framställts till advokaten eller advokatbyrån. Svarande parter är skyldiga att medverka i Konsumenttvistnämndens prövning. Ärendet prövas inte av nämnden om den handläggs eller är avgjord av domstol.